Ogólne warunki handlowe

I.

Podstawowe postanowienia

Niniejsze warunki ( „Warunki”) wydawane są zgodnie z § 1751 i nast. Ustawy nr. 89/2012 Sb., Kodeks cywilny (dalej „Kodeks cywilny”).

 

BATERIE CENTRUM, s.r.o.

 IČ: 25361848

 NIP: 25361848

 Siedziba: Michálkovická 2031 / 109c, Ostrava 710 000

 zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja C, plik 14912.

dane kontaktowe

email: info@bateriecentrum.cz

 telefon: +420596245841

 www.bateriecentrum.cz

 

("Sprzedawca")

 Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoba fizyczna, która zawiera umowę zakupu poza jego działalności jako konsumenta lub w ramach swojej działalności gospodarczej ( „Nabywca”) za pośrednictwem interfejsu WWW znajduje się na stronie internetowej dostępne są w Internecie na stronie www .bateriecentrum.cz (dalej "sklep").

 Warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży. Wyróżniające się ustalenia w Umowie zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki i Umowa zakupu zawierane są w języku czeskim.

 

II.

Informacje o produkcie i cenie

 

Informacje o towarach, w tym cenach poszczególnych towarów i ich głównych cechach, podane są dla poszczególnych towarów w katalogu sklepu internetowego. Podane są ceny towarów, w tym podatek VAT, wszystkie związane z tym opłaty oraz koszt zwrotu towarów, jeżeli towary te z natury rzeczy nie mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą. Ceny produktów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Przepis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna na podstawie indywidualnie negocjowanych warunków.

 

Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w internetowym katalogu sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na te towary.

 

Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów są publikowane w sklepie internetowym. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w sklepie internetowym są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej i Słowacji.

 

Wszelkie rabaty od ceny zakupu towarów nie mogą być łączone razem, chyba że sprzedawca i kupujący w inny sposób wyrażą na to zgodę.

 

III.

Zamówienie i zawarcie umowy kupna

 

 Koszty poniesione przez kupującego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy nabycia (koszt dostępu do Internetu, kosztów rozmów telefonicznych) płacone przez samego nabywcę. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

 

Kupujący zamawia towary na następujące sposoby:

 

 poprzez jego konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,

 wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.

 Przy składaniu zamówienia, kupujący wybiera towar, ilość towarów, płatności i dostawy.

 

Przed wysłaniem zamówienia kupujący może sprawdzić i zmodyfikować dane, które umieścił w zamówieniu. Zamówienie jest wysyłane przez kupującego do sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "wyślij zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uważane za prawidłowe przez sprzedawcę. Warunkiem zlecenia jest, aby wypełnić wszystkie obowiązkowe dane w formularzu zamówienia i potwierdzeniu kupującego, który jest zaznajomiony z tymi warunkami.

 

Natychmiast po otrzymaniu zamówienia przesłanego przez Sprzedawcę Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany podczas zamawiania kupującego. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest uważane za umowę. Załączenie potwierdzenia jest aktualnymi warunkami handlowymi sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zamknięta dopiero po otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail kupującego. Natychmiast po otrzymaniu zamówienia przesłanego przez Sprzedawcę Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany podczas zamawiania kupującego. To potwierdzenie jest uważane za umowę. Załączenie potwierdzenia jest aktualnymi warunkami handlowymi sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta przez sprzedającego potwierdzenie zamówienia na adres e-mail kupującego.

 

W przypadku, gdy którykolwiek z wymogów określonych w zleceniu nie może spotkać się ze sprzedawcą wysyła adres e-mail kupującego zmienionej ofercie. Zmieniona oferta jest uważany za nowy projekt umowy sprzedaży i zakupu umowy w tym przypadku jest zawarta w potwierdzeniu przyjęcia nabywcy tej oferty na adres e-mail sprzedającego przewidzianej w tych warunkach.

 

Wszystkie zamówienia zaakceptowane przez sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania przez kupującego zawiadomienia o przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu lub adres e-mail sprzedawcy podanej w tych warunkach.

 

W przypadku, gdy istnieje oczywisty błąd techniczny ze strony sprzedawcy w cenie towarów w sklepie internetowym lub w czasie zamawiania, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru do kupującego w tym oczywiście błędnej ceny, nawet jeśli nabywca zostało wysłane automatyczne potwierdzenie otrzymania zlecenia zgodnie z tymi warunkami. Sprzedawca poinformuje kupującego o błędzie i wysyła niezwłocznie kupującego adres e-mail zmienionym ofertą. Zmieniona oferta jest uważany za nowy projekt umowy sprzedaży i zakupu umowy zawierana jest w tym przypadku potwierdzenia odbioru przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

 

IV.

Konto klienta

 

Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący mają dostęp do swojego konta klienta. Z konta klienta kupujący mogą zamawiać towary. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.

 

Rejestrując się na konto klienta i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą dostarczenia wszystkich informacji. Dane podane na koncie użytkownika są obowiązkowe, aby kupujący zaktualizował je po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie klienta i przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe.

 

Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie konta klienta przez osoby trzecie.

 

Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta stronom trzecim.

 

Sprzedawca może anulować swoje konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący jeśli konto użytkownika nie używać więcej, lub jeśli kupujący naruszy swoje obowiązki na podstawie umowy i niniejszych warunków.

 

Kupujący zwraca uwagę, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania dostawcy, niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

V.

 

Warunki płatności i dostawa towarów

 

Kupujący może zapłacić cenę towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów zgodnie z umową sprzedaży w następujący sposób:

 przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 2401005303/2010 prowadzony przez Fio Bank a.s.

 bezgotówkowa karta płatnicza

 przelewem bankowym na konto sprzedającego za pośrednictwem bramki płatności GoPay

  

Wraz z ceną zakupu, kupujący jest zobowiązany do zapłacenia sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów po uzgodnionej stawce. O ile nie określono inaczej, cena zakupu i koszty związane z dostawą towarów są dalej rozumiane.

 

W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna.

 

W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej, kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.

 

W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełniane, gdy odpowiednia kwota zostaje zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedającego.

 

Sprzedawca nie wymaga od kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności z góry. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towarów nie jest kopią zapasową.

 

Zgodnie z ustawą o rejestrach sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego przez Internet, w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

Towary są dostarczane do kupującego:

 

 na adres podany przez kupującego zamówienie

 za pośrednictwem dystrybutora na adres dystrybutora wskazanego przez kupującego,

 odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy

 Sposób dostawy jest wybierany podczas zamawiania towarów.

 

Koszt dostawy towaru, w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru, jest określony w zamówieniu kupującego i potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. Jeśli sposób transportu jest uzgodniony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

 

Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu, zgodnie z umową kupna, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy. W przypadkach dla których nabywca musi dostarczyć towar wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób niż określone w zamówieniu, kupujący ponosi koszty związane z wielokrotnym dostawem towarów, odpowiednie koszty związane z inną metodą dostawy.

 

Przy odbieraniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieautoryzowane wejście do przesyłki, kupujący nie jest zobowiązany odebrać przesyłke od przewoźnika.

 

Sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego i jest dołączany do dostarczonych towarów.

 

Nabywca nabywa własność towarów, płacąc całą cenę zakupu towarów, w tym koszty dostawy, ale najpierw przejmując towary. Odpowiedzialność za przypadkowego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na kupującego, gdy przyjmowanie towarów lub moment, kiedy kupujący miał obowiązek przyjęcie towaru, ale w sprzeczności z umową nie zrobił.

 

VI.

Odstąpienie od umowy

 

Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży poza swoją działalnością jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.

 Okres karencji wynosi 14 dni

 od daty otrzymania towaru,

 od daty otrzymania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem zamówienia jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części

 od daty otrzymania pierwszej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna, powtarzająca się dostawa towarów.

 

 Kupujący nie może, między innymi, odstąpić od umowy sprzedaży:

 

 świadczenie usług, jeśli są zadowoleni z jego wyraźną zgodą, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i sprzedaży przed zawarciem umowy nabywca dowiedział się, że w tym przypadku niema prawo do odstąpienia od umowy,

 dostawa towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego, niezależnie od woli sprzedającego, które mogą wystąpić w okresie odstąpienia,

 dostawa napojów alkoholowych, które można dostarczyć dopiero po trzydziestu dniach, a których cena zależy od przesunięć rynków finansowych niezależnych od woli sprzedającego,

 dostawa towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby, na przykład za pomocą grawerowania laserowego lub zmian wymiarów

 dostawa towarów łatwo psujących się, jak również towarów nieodwracalnie wymieszanych z innymi towarami po dostawie,

 dostawa towarów w zamkniętym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie może zostać zwrócony,

 dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli złamało oryginalne opakowanie,

 dostarczanie gazet, czasopism lub czasopism,

 dostarczanie treści cyfrowych, jeśli nie dostarczane na trwałym nośniku, a przyszedł z wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu wycofania i sprzedaży przed zawarciem umowy nabywca dowiedział się, że w tym przypadku ma prawo do odstąpienia od umowy,

 w innych przypadkach wymienionych w art. 1837 kodeksu cywilnego.

 Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, kupujący musi przesłać powiadomienie o wypowiedzeniu w okresie odstąpienia.

 Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z przykładowego formularza wypłaty podanego przez sprzedającego. Wycofanie z umowy sprzedaży zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail sprzedającego lub adres pocztowy określony w niniejszych warunkach. Sprzedawca potwierdza otrzymanie formularza bez zbędnej zwłoki do Kupującego.

 Kupujący, który wycofał się z umowy, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedającemu w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedającemu. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru sprzedającemu, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone na zwykłej trasie pocztowej.

 Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci wszystkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane od niego, w ten sam sposób, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wypłaty. Sprzedawca zwraca otrzymane pieniądze Kupującemu w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

 Jeżeli kupujący wybierze inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru, który oferuje sprzedawca, sprzedawca zwraca nabywcy koszt dostawy towarów odpowiadający najtańszemu sposobowi dostarczenia towaru.

 Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków na kupującego przed przekazaniem nabywcy towarów lub wykazać, że towary sprzedający wysłana.

 Towar musi zwrócić kupującemu nieuszkodzony, nieużywany i niezanieczyszczony oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Prawo do odszkodowania sprzedawca ma prawo do jednostronnego potrącenia z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

 Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wyczerpania zapasów, niedostępności towarów lub gdy producent, importer lub dostawca towarów skończył produkcje lub import towaru. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego poprzez adres e-mail podany w zamówieniu i odeśle w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów  dostawy na podstawie umowy otrzymanych w ten sam sposób lub sposób określony przez kupującego.

 

VII.

Prawa z wadliwego działania

 

Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada kupującemu, że w momencie przejęcia towarów przez nabywcę:

 towary mają cechy, które zostały wynegocjowane przez strony, a jeśli nie ma porozumienia, ma właściwości, które zostały opisane sprzedawca lub producent albo że nabywcy oczekują ze względu na rodzaj towarów oraz w oparciu o reklamy, które wykonują,

 towary są odpowiednie do celów wskazanych przez sprzedającego lub do zwykłego używania towarów tego rodzaju,

 Produkt odpowiada jakości lub dokonywania uzgodnionego próbkę lub szablon, jeśli została określona jakość i wydajność zakontraktowaną przez próbkę lub szablonu

 towary są w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze oraz

 towary są zgodne z wymogami prawnymi.

 Efekt jeśli wada w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania towaru przez nabywcę, uznaje się, że produkt był wadliwy już w momencie otrzymania. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa do wady, która występuje na towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia. Przepisu tego nie stosuje się do towarów sprzedawanych w niższej cenie do ubytku, dla których niska cena została wynegocjowana na zużycie spowodowane przez jego powszechnego użytku, dla towarów używanych do wad spowodowanych przez użycie lub nosić, że towar powinien przejąć nabywcy, lub jeśli okaże się, z natury towaru.

 

W przypadku wystąpienia usterki, kupujący może złożyć reklamację do sprzedawcy z żądaniem:

 

wymiana na nowe towary,

 naprawa towarów,

 rozsądny rabat od ceny zakupu,

 odstąpić od umowy.

 Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy,

 jeżeli towary mają podstawowe wady,

 jeżeli przedmiot nie może być prawidłowo użyty do powtarzających się wad lub wad po naprawie,

 z większą liczbą wad w towarze.

 

Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym zostało przyjęte, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający zobowiązany jest kupujący udzielać pisemnego potwierdzenia, że ​​kupujący skorzystał z prawa, co do treści skargi oraz jaka metoda zastrzeżeniu obsługi kupujący połączeń, jak również potwierdzenie daty i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jego trwania, lub pisemne uzasadnienie zrzeczenie reklamacji.

 

Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel natychmiast decyduje o reklamacji, w złożonych sprawach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje rozsądnego czasu w zależności od rodzaju produktu lub usługi potrzebnej do fachowej oceny wady. Skargi w tym usunięciu wad należy uregulować niezwłocznie, w terminie 30 dni od daty roszczenia, chyba że sprzedający i kupujący zgadzają się na dłuższy okres. Wygaśnięcie tego okresu jest uważane za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Moment, w którym dochodzi reklamacji, to moment, w którym sprzedawca otrzyma testament kupującego (zastosowanie prawa wadliwego wykonania).

 

Sprzedawca informuje kupującego na piśmie o wyniku roszczenia.

 

Bezpośrednio z wadliwego wykonania nie należy do kupującego, jeżeli kupujący wiedział, że rzecz ma wadę, lub jeśli nabywca sam spowodował wadę.

 

W przypadku uzasadnionego zastrzeżenia, kupujący ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu  wniesienia skargi. To prawo może zostać odebrane przez kupującego u sprzedawcy w ciągu jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji.

 

Kupujący ma do wyboru reklamację.

 

Prawa i obowiązki stron w zakresie praw wadliwego wykonania reguluje § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 i kodeksu cywilnego oraz ustawy nr. 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów.

 

VIII.

Dostawa

 

Umawiające się strony mogą dostarczać wszelką korespondencję w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Kupujący dostarcza korespondencję do sprzedawcy na adres e-mail podany w niniejszych warunkach. Sprzedawca wysyła korespondencję do kupującego pod adresem e-mail podanym na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 

Dla pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich umowa sprzedaży jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy sprzedaży.

 

Europejski klientskie centrum Czechy, z siedzibą przy Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest centralnym punktem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia  21. maja 2013 o (ES) nr 2006/2004 i dyrektywa 2009/22 / WE (Internetowe rozstrzyganie sporów konsumenckich).

 

Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Licencja handlowa jest przeprowadzana w zakresie jej kompetencji przez właściwe biuro ds. pozwoleń na handel. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie konsumentów nr 634/1992.

 

X.

Przepisy końcowe

 

Wszelkie uzgodnienia między sprzedawcą a kupującym zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Jeżeli relacja oparta na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy, to strony zgadzają się, że relacja podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

 

Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 (1) e) Kodeks cywilny.

 

Wszelkie prawa do strony internetowej sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układ strony, obrazów, filmów, grafiki, znaki towarowe, logo i innych materiałów i elementów, należy do sprzedającego. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub w inny sposób korzystania ze strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez zgody sprzedawcy.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy wynikające z ingerencji stron trzecich w Sklepie Internetowym lub w wyniku użytkowania niezgodnego z ich przeznaczeniem. Nabywca musi w korzystaniu z Internetu w celu korzystania praktyk handlowych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i nie powinien angażować się w żadną działalność, która może go lub umożliwienia stronom trzecim bezprawnie ingerować lub użyć oprogramowania lub inną zawartość sklepu online i sklep internetowy lub jego części lub oprogramowania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub celem.

 

Kupujący niniejszym sposobem ponosi ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

 Umowa zakupu, w tym regulamin, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

 Sprzedawca może zmienić lub dodać sformułowanie warunków handlowych. Niniejszy przepis nie narusza praw i obowiązków wynikających warunków z okresu obowiązywania poprzedniej wersji.

W  załączniku do regulaminu jest szablona doodstąpienia od umowy.

 

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1. stycznia 2018 r.

Baterie Centrum, s.r.o.
Michalkovická 2031/109c
71000 Ostrava
Česká Republika
Numer identyfikacyjny firmy: 25361848
NIP: CZ25361848
Čeština
cz
English
en
Hungarian
hu
Polish
pl
Romanian
ro
Slovak
sk